KapkaVody.czČističky odpadních vodČistírny odpadních vod pro 70 až 200 osob

Čistírny odpadních vod pro 70 až 200 osob

ČOV pro menší obce, satelitní městečka, penziony, hotely nebo pro komerční objekty.

Čistírny odpadních vod EK-S jsou svými parametry určené pro čištění odpadních vod v rekreačních objektech, průmyslových provozech, satelitních městečkách nebo menších obcích. Tyto biologické čistírny odpadních vod vycházejí z požadavků Evropské normy dle ČSN EN 122553.
Čističky EK-S je možné vzájemně kombinovat ze 2 - 4 kusů a tím dosáhnout kapacity až 800 EO, čímž je mohou využívat i menší obce. Tyto instalace je nutné konzultovat s projektantem, výrobcem a provozovatelem ČOV a navrhnout je s přihlédnutím k místním obecním poměrům a požadavkům.
Nabízíme biologické čistírny, které se vyznačují snadnou obsluhou, nízkými pořizovacími i provozními náklady.

Pokud máte zájem o nabídku, nebo potřebujete podrobnější informace, tak nás prosím kontaktujte.

Biologické čistírny - funkce
Biologické čistírny odpadních vod EK-S s jednobublinou aerací a dosazovací nádrží pracují na bázi mechanicko-biologického procesu. Balená čistírna odpadních vod je vybavena vestavěným kalojemem s automatickým odkalením, tím se snižuje interval pravidelných odkalení na minimum.

Osazení ČOV do terénu - nad 50 EO
Při osazení nádrže ČOV do terénu je nutno přihlížet k místním podmínkám a v případě potřeby provést další statické zajištění. Nádrž není rovněž dimenzována na případné další zatížení, způsobené tlakem kol pojížděných vozidel. ČOV dodáváme, dle výškových a spádových poměrů v lokalitě, ve standardní výšce nebo s nástavcem.
Osazení ČOV spočívá
- v uložení na rovnou základovou desku o tloušťce 200 mm
- snížení hladiny spodní vody
- připojení přívodního a odtokového potrubí
- naplnění ČOV vodou a její kompletní obetonování
Zastropení čističky odpadních vod je provedeno stěnovým prvkem se vstupními komíny, které jsou opatřeny otevíratelným víkem. V tomto případě je nutno provést obetonování stropu. Kolem půdorysu ČOV musí být prostor o šířce min.0,5 m a nad ČOV musí být minimální světlá výška 1,8 m.

V případě umístění v podzemním objektu
- musí být zajištěn přístup do objektu v souladu s příslušnými normami a předpisy
- musí být zajištěno větrání objektu
-
Umístění dmychadla
- Dmychadlo umisťujeme do plastového uzavřeného krytu, vybaveného nasávacími komínky.
- Plastový kryt je dodáván pro umístění do bezprostřední blízkosti vedle nádrže ČOV, není možno umístit do vnitřního prostoru ČOV.
- Při umístění dmychadla do jiného prostoru, než je plastový kontejner, je nutno počítat s pracovní hladinou hluku cca 55 až 66 Db.
- Mezi dmychadlem a ČOV by se měla položit chránička min. DN 100 na protažení vedení tlakového vzduchu.
-
Elektrický rozvaděč
Elektrický rozvaděč je dodáván standardně v plastovém provedení k montáži na zeď v provozní místnosti budovy, pro kterou má čistírna sloužit. Stojan rozvaděče se instaluje na betonový základ. Mezi rozvaděčem a ČOV se pokládá chránička DN 50 pro protažení elektrických kabelů.

Montážně technologický postup
- V případě výskytu podzemní vody snížit její úroveň pod základovou desku a provést kontrolu rovinatosti základové desky.
- Přesvědčit se, že vnitřní prostor ČOV je prázdný, bez cizích předmětů a bez srážkové vody.
- Překontrolovat celkový stav nádrže s důrazem na úvazky.
- Přesvědčit se, že betonová podkladní deska je prostá bez předmětů, kamenů a napadané hlíny.
- Jeřábem usadit ČOV do stavební jámy prostoru na betonovou podkladní desku, dle čl.6 přitom dbát na rozepření vnitřního prostoru.
- Provést napojení nátokového a odtokového potrubí na připravený nátrubek .
- Provést obetonování nádrže.
- Osazení el. rozvaděče a případné osazení šachty pro dmychadlo.