KapkaVody.czObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Futurum Direct Marketing s.r.o.
IČ-26691396
DIČ-CZ26691396
Divize – VODA
Zenklova 37/2
180 00 Praha 8
Tel. 266 315 506
Mob. 733 171 942
Email. Info@kapkavody.cz

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www. kapkavody.cz, kterým je Futurum Direct Marketing. s.r.o se sídlem Zenklova 37/2 Praha 8 180 00, IČ26691396. a osobou nakupující zboží a služby v uvedeném internetovém obchodě, dále také "zákazník", na straně druhé.
Zbožím se rozumí veškeré produkty nabízené v internetovém obchodě www. kapkavody.cz. Službami se rozumí montážní práce spojené s instalací zboží a dopravou zboží k zákazníkovi.
Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami, a v rozsahu těmito podmínkami neupraveném zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také "občanský zákoník"), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem.
Zákazník si vybere produkt na stránkách kapkavody.cz a odešle poptávku. Na základě poptávky a upřesnění technických podmínek (např. výška nátoku, průměr odtoku, výška komínku atd.) bude zákazníkovi zaslána konečná nabídka. Zákazník potvrdí nabídku a odsouhlasí parametry produktu. Závaznou se objednávka stává až v okamžiku potvrzení dodávky produktu dodavatelem na email zákazníka. V tomto okamžiku platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle smluvních obchodních podmínek a zákazník souhlasí s obchodními podmínkami platnými v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Při změně obchodních podmínek provozovatel původní obchodní podmínky archivuje.
Prodávající se zavazuje informovat řádně zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu použití a údržby zboží. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu zboží, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém ke zboží. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

2. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy a nejsou ani nebudou poskytovány třetím osobám nezúčastněným na obchodu. Výjimku představují externí dopravci a dodavatelé zboží nebo služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro úspěšné splnění závazků, vyplývajících z konkrétní smlouvy. Osobní údaje nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích stran. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby vyjádření nesouhlasu se zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Zákazník má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti o výmaz, veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

3. Ceny zboží
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem platí cena uvedená v ceníku nebo individuálně sjednaná v okamžiku odeslání a potvrzení objednávky. V případě, že není cena zboží známa v době odeslání objednávky, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má zákazník povinnost do 2 dnů od prokazatelného oznámení kupní ceny dodavatelem sdělit, zda s kupní cenou souhlasí či nikoliv. V případě, že zákazník nesdělí v uvedené lhůtě, že s cenou souhlasí, považuje se toto za nesouhlas s cenou a s nabídkou dodavatele a dodavatel je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

4. Objednání zboží
Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může zákazník e-mailem nebo prostřednictvím internetu na www.kapkavody.cz. Zákazník poskytne prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. kontaktní údaje, doručovací adresu, fakturační údaje, atd.).
Po odeslání poptávky zákazníkem, je na jeho e-mailovou adresu odeslána nabídka s informacemi o druhu, množství a ceně objednaného zboží. Případně je zákazník prodávajícím telefonicky kontaktován pro potvrzení, případně upřesnění objednávky. Zákazník potvrdí nabídku a odsouhlasí parametry produktu. Závaznou se objednávka stává až v okamžiku potvrzení dodávky produktu dodavatelem na email zákazníka. Zákazník může změnit objednávku telefonicky nebo e-mailem. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny dodavatelem. Dodavatel není povinen akceptovat požadavek na změnu objednávky v případě, kdy již byla provedena individuální úprava zboží dle původní objednávky zákazníka nebo kdy již bylo zboží předáno k přepravě.

5. Dodací podmínky
Zboží je expedováno v termínu dle možností technologie výroby a dodavatele a to v nejkratším možném termínu po potvrzení objednávky prodávajícím. Orientační doba dostupnosti je uvedena v nabídce. K potvrzení objednávky ze strany dodavatele dochází po předchozím odsouhlasení termínu dodání, konečné ceny, způsobu a termínu dopravy a způsobu a termínu platby. Místo dodání uvede zákazník v objednávce, případně ho dohodne dodavatel se zákazníkem při telefonickém kontaktu po obdržení objednávky. Zboží si může zákazník vyzvednout v místě výroby nebo dopravu na místo určení zajistí prodávající. Za splnění smlouvy se považuje převzetí zboží zákazníkem v místě výroby nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí zákazníkem nebo v případě objednávky zboží včetně montáže, dodáním zboží a uskutečněním řádné montáže.
Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená. Zákazník je povinen si k převzetí zboží, podle váhy objednaného zboží, zajistit manipulační techniku nebo dostatečný počet osob, dle váhy zboží.
Nepřevezme-li zákazník zboží z důvodů na jeho straně, např. v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen zákazník nebo jím pověřená osoba nebo zákazník není schopen uhradit kupní cenu, nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce řádně překontrolovat spolu s dopravcem stav zboží – zejména zda zboží není viditelně poškozeno a zda odpovídá dodacímu (přepravnímu) listu.
Pokud zákazník bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel.

6. Doprava
Zboží si může zákazník vyzvednout v místě výroby nebo dopravu na místo určení zajistí dodavatel. Cena za dopravu zboží je uvedena již v nabídce zaslané na email zákazníka. U některého zboží je doprava zdarma. V ostatních případech se cena vypočítá ze součinu částky za jeden ujetý kilometr a počtu ujetých kilometrů z místa výroby zboží a zpět.

7. Odstoupení od kupní smlouvy
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím telefonu, emailu nebo internetového obchodu má zákazník právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. To neplatí v případech, kdy zboží bylo upraveno dle individuálních požadavků zákazníka. Uvedené ustanovení nelze chápat jako bezplatné zapůjčení zboží.
Pokud se zákazník rozhodne k odstoupení od smlouvy, musí tento záměr neprodleně e-mailem nebo poštou oznámit dodavateli. V oznámení musí uvést číslo faktury a datum potvrzení objednávky zboží a dále číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Poté musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, s originálem dokladu o koupi na vlastní náklady doručit na adresu expedice. Po obdržení vráceného zboží dodavatel obratem a předem dohodnutým způsobem vrátí zpět odpovídající částku, od které bude odečtena náhrada za skutečně vynaložené náklady spojené s doručením zboží zákazníkovi (v případě, že bylo zboží dopraveno zákazníkovi zdarma nebo se slevou na ceně dopravy). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupeno od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady zákazníka zpět. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího nebo na dodávku zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka.

8. Výhrada vlastnictví
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví dodavatele, jak vyplývá z ustanovení § 601 občanského zákoníku.

9. Zákaznická podpora
V případě jakýchkoli dotazů ke zboží, službám nebo k nákupu na serveru www. kapkavody.cz je zákazníkovi provozovatel nebo jím pověřené osoby k dispozici a v průběhu celého procesu nákupu budou zákazníkovi nápomocni při řešení případných problémů či nejasností.

10. Reklamační řád
Obecné podmínky reklamace

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o zjištěných závadách.
Zákazník může reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele portálu kapkavody.cz - reklamace@kapkavody.cz
nebo kontaktovat přímo výrobce, dle záručního listu.
b) poštou na adresu provozovatele, nebo kontaktovat přímo výrobce, dle záručního listu.
Zákazník je povinen:
a) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, příjmový pokladní doklad),
b) co nejvýstižněji popsat závady a jejich projevy.
Povinnosti dodavatele
Provozovatel portálu kapkavody.cz případně výrobce rozhodne o reklamaci nejpozději do 15 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazníkem nedohodne jinak.
Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu a převzetím průvodní dokumentace včetně záručního listu.
Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list (popř. fakturu, daňový doklad), je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno dodavatele, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.
Záruční podmínky
a) Délka záruky je uvedena na záručním listu. Minimální délka záruční doby je stanovena zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží, pokud není u konkrétního zboží stanoveno jinak a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v rámci reklamace, začíná běžet nová záruční doba dnem převzetí nového zboží.
b) Je-li závada odstranitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, bude vada bezplatně odstraněna, v opačném případě bude zboží nebo jen vadná součást zboží vyměněna za novou. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu závad.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
• poškození zboží při přepravě (nutno ihned řešit s dopravcem),
• neodborná instalace, zacházení či obsluha nebo použití zboží v rozporu s návodem k obsluze,
• používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
• poškození zboží přírodními živly,
• poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
• poškození zboží nesprávným zapojením nebo zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

Reklamační podmínky

Při převzetí zboží je v zájmu zákazníka pečlivě si překontrolovat obsah zásilky a případné vady (např. rozpor mezi dodacím/přepravním listem a skutečně dodaným zbožím) poznačit do dodacího/přepravního listu a neprodleně uplatnit reklamaci u dodavatele, na pozdější reklamace ohledně druhu nebo množství zboží nebude brán zřetel. Reklamaci poškození zboží způsobeného přepravcem zákazník uplatňuje ihned sepsáním reklamačního protokolu s přepravcem. Na pozdější reklamace ohledně poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu zákazník stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Doporučení pro přejímání zásilek

Vzhledem k tomu, že dopravu objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:

Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství uvedené na dodacím (přepravním) listě, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může zákazník převzetí odmítnout. Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nebude zahájeno.
Pokud je vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.

Provozovatel portálu kapkavody.cz Futurum Direct Marketing s.r.o. se sídlem Zenklova 37/2 Praha 8 180 00, IČ26691396 je přímým obchodním zastoupením těchto výrobců a dodavatelů: Ekocis spol. r.o. Bubovice 61, Karlštejn 267 18,IČO:18600905 a Špaček plast, s.r.o., Brněnská 58, 674 01, Třebíč, IČO: 29307287

Snažíme se, abyste byli byli s našimi službami spokojeni. Případné nejasnosti Vám rádi vysvětlíme. Neváhejte nás kontaktovat.

Váš tým KapkaVody.cz :)