KapkaVody.czOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy a nejsou ani nebudou poskytovány třetím osobám nezúčastněným na obchodu. Výjimku představují externí dopravci a dodavatelé zboží nebo služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro úspěšné splnění závazků, vyplývajících z konkrétní smlouvy. Osobní údaje nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích stran. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby vyjádření nesouhlasu se zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Zákazník má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti o výmaz, veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.